Hvorfor bedrifter bør fokusere mer på intern kommunikasjon

intern kommunikasjon

De siste 25 årene har internett og ny teknologi gitt oss flere og raskere måter å kommunisere på. Dette har en enorm påvirkning på norske bedrifter, men er organisasjonene klare for dette? Min oppfatning er at mange bedriftledere ikke tar den interne kommunikasjonen tilstrekkelig på alvor.

Mange bedrifter har tilpasset seg utviklingen innenfor markedskommunikasjonen. Fra å ha et rent salgsfokus har bedriftene sett behovet for et stadig større forbrukerfokus og endret seg i forhold til dette.

Fra informasjon til kommunikasjon

Dessverre virker det som bedriftene ikke har tatt like mye inn over seg hvordan samfunnsmessige endringer også påvirker kommunikasjon internt i organisasjonen. Mens verden rundt oss er blitt mer humanistisk og styrt av relasjoner, ser det ut til at bedriftene fortsatt i stor grad holder på de gamle prinsippene med tradisjonell og funksjonalistisk informasjonsstyring internt. Og dette skjer til tross for at det har skjedd et enormt skifte i organisasjonskommunikasjonen de senere årene. Den har forandret seg fra å være en forpliktelse som ledelsen og eventuelt noen andre få medarbeidere hadde av og til, til å bli et grunnleggende trekk ved organisasjonslivet.

Bedrifter og organisasjoner må gå fra en lukket informasjonsstruktur, til en åpen kommunikasjonskultur» (Geelmuyden Kiese)

I dag er organisasjonene blitt til kommunikative enheter hvor alle medarbeidere er med på å påvirke omgivelsene rundt seg. Så og si alle i en organisasjon har relasjoner med organisasjonens interessenter, både i uformelle kanaler og stadig også i sosiale kanaler som mer og mer tar over for de tradisjonelle mediene.

Viktig med fornøyde medarbeidere

I tillegg til at ny teknologi og sosiale medier har gitt oss mange flere kanaler og arenaer for kommunikasjon, har også samfunnsmessige endringer endret tankesettet vårt. Skillet mellom jobb og fritid viskes mer og mer ut, og grensene mellom hva som er jobbens holdninger og meninger, må i dag i større grad forenes med våre private holdninger og meninger. Jobben er ikke lenger bare en jobb, det er en del av identiteten vår, hvem vi er og hva vi står for rent personlig.

Mitt råd til bedrifter som er opptatt av å tiltrekke seg og beholde engasjerte og produktive medarbeidere, er å ta intern kommunikasjon mer på alvor. Gjennom dialog, involvering og felles meningsdannelse kan man skape et spennende og inkluderende arbeidsmiljø hvor de ansatte kan delta, påvirke og trives. Fornøyde medarbeidere som er stolte av jobben sin, er også svært gode ambassadører for bedriftens varemerke.

Nesten to tredjedeler av ansatte på lavere nivåer er ute av stand til å fortelle sine venner, naboer, familiemedlemmer eller kunder hva selskapets større mål og strategier er.» (http://www.gallup.com)

Lederskap er kommunikasjon
Intern kommunikasjon i en organisasjon fyller flere behov enn informasjon i form av ren kunnskapsoverføring. Kommunikasjon har i større grad en sosial funksjon, gjennom å skape en følelse av fellesskap og samhørighet. Intern kommunikasjon har også en uttrykkende funksjon gjennom å skape identitet og bekreftelse, i tillegg til en kontrollfunksjon for å påvirke holdninger og handlinger.

Norske bedrifter bør legge større vekt på kommunikasjonens betydning i organisasjonen som helhet. En måte å gjøre dette på, er å sørge for å oppdatere og utdanne sine ledere til bedre å forstå effekten av sin kommunikasjon, og hvordan de skal bruke kommunikasjon som verktøy i sitt daglige lederskap.

Uten kommunikasjon kan ikke ledelse finne sted. Ledelse og kommunikasjon er så tett sammenvevd at ledelse kan sies å være en egen form for kommunikasjon.»
(Jan Ketil Arnulf, førsteamanuensis v/Handelshøyskolen BI.)

I dag blir det mer enn noen gang stilt krav til lederskap, på alle nivåer. For å lykkes i å skape verdi og mening for sine medarbeidere, må lederne være dyktige på kommunikasjon. Likevel har kommunikasjon som regel en relativt beskjeden plass både i lederopplæringen og i bedrifters lederutviklingsprogram.

Kommunikasjon som grunnlag for omstilling og omdømme

Det er også andre grunner til at bedrifter bør ta intern kommunikasjon mer på alvor. Stadig raskere endringer i samfunnet krever bedrifter som er i stand til omstilling. Her feiler mange på grunn av sin tradisjonelle ovenfra-og-ned holdning til intern kommunikasjon og manglende evne til å involvere og skape felles forståelse blant sine medarbeidere.

Omstilling handler om mennesker og aktiv involvering.»

Er bedriften opptatt av et vedvarende godt omdømme, er intern kommunikasjon en avgjørende faktor for å lykkes. Feil og handlinger som påvirker en bedrifts omdømme, har ofte sammenheng med mangelfull eller dårlig intern kommunikasjon og medarbeidere som ikke forstår og deler ledelsens vurderinger og forståelse for bedriftens verdier og strategier.

Behov for økt kompetanse

Ledelsen i mange bedrifter har fortsatt en tendens til å se på kommunikasjon som et middel for å nå et mål ut fra en ren kost-nytte-analyse. De ser fordeler i kommunikasjon knyttet til markedsføring og PR, men glemmer verdien og makten som ligger i ledernes, såvel som medarbeidernes kommunikasjonskompetanse.

Er din bedrift klar for dagens kommunikasjonshverdag? Er lederne i stand til å takle dagens krav til involvering og forståelse? Det er gjennom de ansatte virksomheten oppnår resultater. God intern kommunikasjon bør derfor være en sentral målsetning for norske virksomheter i dagens krevende kommunikasjonshverdag.

Følg Alle tiders kommunikasjon i sosiale medier Facebooktwitterpinterestlinkedinrssinstagramby feather
Del gjerne... Facebooktwitterpinterestlinkedinmailby feather

Hilde Fredheim Høgberg

Kommunikasjonsrådgiver og konsulent som blogger en gang i mellom...

Leder og gründer for Alle tiders kommunikasjon AS